JRFAdda: ONLINE LEARNING PLATFORM FOR UGC NET JRF,SET,Assistant Professor and Ph.D Entrance
11:00 AM, 30 June 2023

UGC NET December 2023 | UGC NET Paper 2 Indian Logic Preparation by Rachana Mam | JRFAdda